Obchodní podmínky společnosti Infineo Consulting s.r.o.

platné od 8. listopadu 2017

 

Obecné obchodní podmínky

 1. Definice pojmů
  • Poskytovatelem se rozumí společnost Infineo Consulting s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, PSČ 612 00, Brno – Královo Pole,  zapsaná  v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C, vložka 93935, IČ: 02647818, DIČ: CZ02647818.
  • Zákazníkem se  rozumí  fyzická  nebo  právnická  osoba,  které  Poskytovatel poskytuje služby na základě Smlouvy.
  • Obecnými obchodními  podmínkami  (též  jen  „OOP“)  se  pro  účely  této Smlouvy rozumí obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“), které jsou smluvním stranám známé. OOP jsou univerzálně platné pro každý smluvní vztah, na jehož základě Poskytovatel poskytuje službu Zákazníkovi.
  • Zvláštními podmínkami (též jen „ZP“) se rozumí obchodní podmínky ve smyslu § 1751 odst. 1 NOZ, které navazují na OOP a v podrobnostech upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování konkrétní Služby Zákazníkovi. Odchylná  ustanovení  Zvláštních  podmínek  mají  přednost  před OOP, pokud není v konkrétním případě stanoveno jinak.
  • Službou se  pro  účely  rozumí  kterákoli  z placených  či  neplacených  služeb poskytovaných Poskytovatelem.
  • Smlouvou se   rozumí   smluvní   vztah   uzavřený   mezi   Poskytovatelem   a Zákazníkem, který se řídí ustanoveními Obecných obchodních podmínek, Zvláštních podmínek, Ceníkem služeb Poskytovatele a v konkrétních podmínkách rovněž aktuální nabídkou na webových stránkách Poskytovatele (tarify, technické konkrétní parametry jednotlivých služeb, slevové akce) či zvláštními ujednáními mezi stranami. Odchylná ujednání stran a podmínky uvedené v aktuální nabídce na Webových stránkách Poskytovatele mají v konkrétním případě před obecnými ustanoveními OOP a ZP aplikační přednost.
  • Webovými stránkami    Poskytovatele    se    rozumí    domovské    stránky Poskytovatele dostupné na adrese http://www.postino.cz.
  • Písemnou formou (písemný, písemně) se rozumí sdělení smluvní strany ve formě listinné nebo  elektronické  a doručené  na kontaktní adresu  (e-mailovou adresu) pro písemný styk strany druhé nebo uvedené na webových stránkách Poskytovatel a přístupné Zákazníkovi prostřednictvím sítě Internet. Charakter písemného sdělení má i vyplnění formuláře na Webových stránkách Poskytovatele nebo sdělení Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele.

 

 1. Úvodní ustanovení a předmět smlouvy
  • Tyto OOP a ZP, spolu s Ceníkem a aktuální nabídkou na Webových stránkách Poskytovatele platnými  v den  uzavření  Smlouvy  stanoví  základní  technické, provozní  a  obchodní  podmínky  pro  poskytování  služeb  Poskytovatelem  a současně vymezují základní práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka.
  • Služba bude ze strany Poskytovatele poskytována Zákazníkovi výhradně na základě Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem za podmínek upravených v těchto OOP, Zvláštních podmínkách a konkrétnostech rovněž ceníkem a zvláštní nabídkami Poskytovatele dostupnými na Webových stránkách Poskytovatele. Součástí smlouvy se rovněž stávají i další přílohy a veškeré písemné dodatky k této smlouvě uzavřené v období po uzavření smlouvy za účelem doplnění nebo změny smluvních anebo provozních podmínek.
  • Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytovat Zákazníkovi služby a tomu odpovídající závazek Zákazníka za tyto služby Poskytovateli zaplatit a poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost.
  • Zákazník prohlašuje,  že  se  před  uzavřením  Smlouvy  seznámil  s  obsahem Obecných obchodních podmínek, Zvláštních podmínek, aktuálního ceníku Poskytovatele a případných zvláštních podmínek uvedených na Webových stránkách Poskytovatele a zvláštních podmínek sjednaných mezi Zákazníkem a Poskytovatelem a výslovně potvrzuje, že s jejich zněním souhlasí.
  • Tyto OOP,   ZP   a   nabídka   s popisem   Služby   na   Webových   stránkách Poskytovatele    se    v plném    rozsahu    uplatní    i    pro    Služby   poskytované Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně. To neplatí u těch ustanovení OOP nebo ZP, u nichž je výslovně uvedeno, že se pro Služby poskytované Poskytovatelem bezplatně neuplatní nebo u těch ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že se pro Služby poskytované bezplatně uplatnit nemohou.

 

 1. Vznik, zánik a trvání smlouvy
  • Uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Zákazníkem předchází zpravidla objednávka některé z nabízených služeb Poskytovatele na Webových stránkách Poskytovatele, kterou Zákazník zadá a odešle prostřednictvím on-line formuláře Poskytovateli. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
  • V návaznosti  na  doručení  objednávky  Poskytovateli,  zašle  Poskytovatel písemně  na  e-mailovou  adresu  uvedenou  Zákazníkem  v  objednávce  výzvu k provedení platby ve smyslu čl. 5.2. OOP. Ke zprávě zaslané Poskytovatelem Zákazníkovi jsou připojeny rovněž tyto obchodní podmínky. Smlouva je mezi stranami uzavřena okamžikem připsání částky dle věty první tohoto článku na účet Poskytovatele, nebo doručením písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli. Způsob uzavření Smlouvy dle čl. 3.1. a 3.2. OOP nevylučuje, aby Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem byla uzavřena rovněž  jakýmkoliv  jiným  způsobem,  z něhož  je  patrná  souladná  vůle  stran směřující  k uzavření  Smlouvy,  za  předpokladu,  že  ji  smluvní  strany  projeví písemně. U smluv týkající Služeb, které mají být Zákazníkovi poskytovány bezúplatně, je smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena okamžikem doručení písemné akceptace Smlouvy ze strany Zákazníka Poskytovateli.
  • Poskytovatel zahájí poskytování Služeb až okamžikem, kdy je na bankovní účet Poskytovatele přijata sjednaná a identifikovatelná platba (na základě údajů poskytnutých Zákazníkovi  ve  výzvě  k provedení  platby  dle  čl.  2.  OOP) vyplývající ze zadané objednávky Zákazníka. Jestliže je pro zajištění Služby Poskytovatelem nutné, aby Zákazník k objednávce doložil další náležitosti vyplývající ze specifikace jednotlivých služeb nebo aby Zákazník provedl nějaký úkon (například odsouhlasení), nabývá Smlouva účinnosti jedině, pokud jsou všechny tyto náležitosti ze strany Zákazníka kumulativně splněny. Poskytování Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně je zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Nabytí účinnosti Smlouvy nastane u Smlouvy týkající se bezúplatně poskytovaných služeb uzavřením Smlouvy mezi stranami ve smyslu čl. 3.2. OOP a kumulativním splněním event. dalších náležitostí ze strany Zákazníka či provedením jiných úkonů vyžadovaných Poskytovatelem po Zákazníkovi pro nabytí účinnosti Smlouvy.
  • Smlouva může být mezi stranami uzavřena na dobu určitou nebo na dobu neurčitou. Délka  trvání  smlouvy  na  dobu  určitou  je  v tomto  případě  určena písemnou dohodou smluvních stran nebo automaticky volbou délky fakturačního období ze strany Zákazníka při objednání služby. V tomto případě, pokud není v konkrétním  případě  mezi  stranami  sjednáno  jinak,  odpovídá  doba  trvání smlouvy délce příslušného fakturačního cyklu (zpravidla 1 rok).
  • Smlouva na dobu určitou může být mezi stranami uzavřena i opakovaně, s tím, že za  okamžik  opětovného  uzavření  smlouvy  se  považuje  okamžik,  kdy  na základě  výzvy  Poskytovatele  k platbě  na  další  fakturační  období  bude  na bankovní účet Poskytovatele přijata platba na toto další fakturační období. Poskytovatel při opakovaném uzavření Smlouvy na dobu určitou není vázán podmínkami předcházející Smlouvy a je oprávněn navrhnout Zákazníkovi nové podmínky. Pokud tak neučiní, má se za to, že podmínky nově uzavřené Smlouvy jsou shodné s podmínkami Smlouvy původní.
  • Smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem zaniká:
   1. písemnou dohodou smluvních stran;
   2. jednostranným odstoupením  ze  strany  Poskytovatele  v případě  porušení povinností Zákazníka, tam kde to příslušné ustanovení OOP, ZP nebo jiné ustanovení Smlouvy přímo umožňuje nebo pokud Zákazník neodstranil porušení ustanovení OOP, ZP nebo jiného ustanovení Smlouvy postupem dle čl. 4.3. OOP;
   3. u smlouvy uzavřené na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána;
   4. u smlouvy na dobu neurčitou též výpovědí jedné ze smluvních stran.
  • O odstoupení od smlouvy dle čl. 3.6 písm. b) OOP zašle Poskytovatel písemné vyrozumění Zákazníkovi, přičemž okamžikem odstoupení od smlouvy zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat sjednanou Službu. Tím však není dotčeno právo Poskytovatele požadovat případnou náhradu škody, smluvní pokutu, nebo zaplacení poměrné části ceny již poskytnuté Služby.
  • Výpovědní doba u smlouvy uzavřené na dobu neurčitou činí dva (2) měsíce a počíná běžet  prvního  dne  měsíce  následujícího  po  měsíci,  ve  kterém  byla doručena písemná výpověď druhé smluvní straně.

 

 1. Pozastavení a přerušení poskytování služeb
  • Poskytovatel je oprávněn krátkodobě přerušit poskytování služeb, zejména z důvodu nutných úprav a údržby těch částí systému, které přímo ovlivňují poskytování služeb   dle      Je-li   to   možné,   informuje   Poskytovatel Zákazníka  o  provádění  uvedených  činností  či  jiných  činností  vedoucích  k přerušení poskytování služeb s dostatečným předstihem.
  • Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité pozastavení poskytování Služeb Zákazníkovi v případě porušení jakéhokoliv ustanovení OOP ze strany zákazníka (i u těch ustanovení, u nihž to není explicitně uvedeno), a to dle úvahy Poskytovatele. V takovém případě Poskytovatel vyzve písemně Zákazníka ke zjednání nápravy a poskytne mu za tímto účelem lhůtu o délce minimálně tří (3) dnů. Pokud  Zákazník porušení a jeho případné následky neodstraní ve shora uvedené lhůtě, je Poskytovatel oprávněn postupem podle čl. 3.6. písm.  b) OOP od smlouvy odstoupit.

 

 1. Cena a platební podmínky
  • Cena Služby je určena na základě ceníku Poskytovatele platného v okamžiku objednání Služby  Zákazníkem  s přihlédnutím  k případným  akčním  nabídkám Poskytovatele uvedeným na Webových stránkách Poskytovatele.
  • Při objednání  Služby  dle  čl.  1.  OOP  či  opakovaném  uzavření  smlouvy postupem dle čl. 3.5. OOP bude Zákazníkovi odeslána výzva k platbě (zálohová faktura) do 7 dnů od zadání objednávky Zákazníkem. Po provedení úhrady dle zálohové faktury zašle Poskytovatel Zákazníkovi daňový doklad v elektronické podobě mající náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
  • Na žádost může být řádný daňový doklad dle čl. 5.2. OOP zaslán Zákazníkovi též poštou na adresu uvedenou v objednávce Služeb. Poštovné a administrativní poplatek budou v takovém případě účtovány dle aktuálního ceníku Poskytovatele a provozovatele poštovních služeb.
  • V případě, kdy  platba  za  Službu  nebyla  Zákazníkem  uhrazena  předem  na základě  výzvy  k platbě  (zálohové  faktury),  je  splatnost  daňových  dokladů vystavených Poskytovatelem stanovena na 14 dnů od vystavení příslušného dokladu.
  • Pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně. Dnem splnění peněžního závazku je připsání příslušné částky na účet Poskytovatele nebo den, kdy  byla  částka  odpovídající  ceně  Poskytovateli  předána  v  případě  plnění  v hotovosti. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn využít postup dle čl. 4.3. OOP, tj. pozastavit poskytování Služeb Zákazníkovi a v případě nezjednání nápravy od Smlouvy odstoupit.
  • Ustanovení čl. 5.1. – 5.5. OOP se neuplatní u smluv, na jejichž základě jsou zákazníkovi Služby poskytovány bezúplatně.

 

 1. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací
  • Poskytovatel se zavazuje, že data zadaná uživateli systému, zvláště pak údaje o jeho klientech, jsou důvěrná, nebudou poskytnuta třetím stranám, nebudou využívána k marketingovým účelům a ani k následnému oslovení. Tato data jsou majetkem uživatele a Poskytovatel nemá oprávnění s nimi žádným způsobem nakládat.
  • Zákazník je  povinen  pro  účely  zpřístupnění  Služeb předložit Poskytovateli pravdivé a úplné informace (zejména kontaktní údaje). Za tyto informace uvedené při registraci Zákazník plně odpovídá včetně všech případných odpovědnostních důsledků vzniklých uvedením nesprávných údajů.
  • Zákazník je povinen  udržovat údaje ve smyslu  předchozího  článku  Služeb úplné, aktuální a pravdivé prostřednictvím administrace údajů v klientské sekci.
  • V případě, že uvedené údaje nebudou odpovídat skutečnému stavu, je Poskytovatel oprávněn využít postupu podle čl. 4.2. OOP, tj. poskytování Služeb pozastavit a v případě, že Zákazník nezjedná nápravu, od Smlouvy odstoupit.
  • Poskytovatel je   oprávněn   (nikoliv   však   povinen)   posoudit   pravdivost poskytnutých údajů a vyžádat si od Zákazníka vyjádření nebo osvědčení o pravdivosti údajů v přiměřené lhůtě. Mezi situace, kdy jsou poskytované údaje Zákazníka ze strany Poskytovatele automaticky považovány za zavádějící, nepravdivé nebo neaktuální patří zejména, nikoliv však výlučně, nemožnost doručení jakýchkoliv zpráv zasílaným Poskytovatelem na zadanou e-mailovou adresu, opakovaná nedostupnost Zákazníka na uvedeném telefonním čísle nebo nereagování Zákazníka na písemnou výzvu Poskytovatele zaslanou na uvedenou kontaktní adresu po dobu delší než 5 dnů.
  • Poskytovatel je správcem osobních údajů Zákazníka uvedených v objednávce Služeb ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. Zákazník tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl Zákazník, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, personifikaci poskytnutých Služeb, za účelem vývoje a zlepšení Služeb, informování zákazníka o nových produktech Poskytovatele, uvedení v referencích a poskytnutí údajů nutných pro provedení Služeb třetím stranám.
  • Zákazník výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.
  • Smluvní strany považují za důvěrné ve smyslu § 1730 odst. 2 NOZ všechny informace o druhé straně, které vyplývají z uzavřené Smlouvy, nebo které se dozvědí v souvislosti s jejím plněním. Smluvní strany se zavazují tyto informace nesdělit, nezpřístupnit nebo neumožnit nakládání s těmito informacemi třetí osobě (s výjimkou osoby patřící do stejného koncernu ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích) bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tento závazek platí po dobu tří (3) let od zániku smlouvy.
  • Závazek mlčenlivosti dle předchozího článku se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné, obecně známé, a dále na údaje, které je Poskytovatel nucen poskytnout třetím  osobám  za  účelem  řádného  zajištění  Služeb  pro  Zákazníka.  Povinnost  mlčenlivosti  dále nedopadá  na  informace  vyžadované  orgány  činnými  v trestním  řízení,  soudy, orgány státní a jiné veřejné správy, auditory nebo informace nezbytné pro vedení soudního nebo jiného řízení mezi Poskytovatelem a Zákazníkem.
  • Není-li v konkrétním případě mezi stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel oprávněn uvádět Zákazníka v seznamu svých referenčních Zákazníků.
  • Na základě  provedení  objednávky  bude  Zákazníkovi  zpřístupněno  uživatelské rozhraní poskytovatele v rámci informačního systému Poskytovatele. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět správu některých technických parametrů poskytnutých Služeb a popř. objednávat Služby poskytovatele (dále jen „uživatelský účet“).
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
  • Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Zákazníka.
  • Zákazník není   oprávněn   umožnit   využívání   uživatelského   účtu   třetími osobami.
  • Poskytovatel může  Zákazníkovi  uživatelský  účet  pozastavit  nebo  zrušit v návaznosti na postup dle čl. 4.3 OOP.

 

 1. Odpovědnost za škodu
  • Tyto OOP stanoví obecné podmínky týkající se náhrady škody mezi stranami. V podrobnostech mohou být otázky týkající se odpovědnosti za škodu upraveny ve Zvláštních podmínkách pro příslušnou Službu.
  • Pokud není v konkrétním případě sjednáno mezi smluvními stranami jinak, je odpovědnost Poskytovatele za škodu způsobenou porušením povinnosti při poskytování Služeb dle Smlouvy omezena do výše 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). U Služeb poskytovaných Poskytovatelem Zákazníkovi bezúplatně činí  maximální  výše  náhrady  škody  100,-  Kč  (jedno  sto  korun českých). Výše uvedená omezení neplatí u škody způsobené úmyslně.
  • V případě, kdy je Poskytovatel povinen k náhradě škody nahradí Zákazníkovi skutečnou a prokázanou škodu, ale nikoliv ušlý zisk. Rovněž Poskytovatel nenahradí Zákazníkovi škodu, jež převyšuje škodu, kterou v době vzniku smlouvy Poskytovatel jako možný důsledek porušení své povinnosti předvídal nebo kterou bylo možno předvídat s přihlédnutím ke skutečnostem, jež v uvedené době Poskytovatel znal nebo měl znát při obvyklé péči. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením Smlouvy, že úhrnná předvídatelná škoda, jež by mohla Zákazníkovi v důsledku vad Služeb vzniknout, může činit maximálně 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých).
  • Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování Služeb v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (zejména povodeň, požár, vichřice, válka, zemětřesení, stávka, povstání apod.) nebo v případě poruchy na zařízení třetích dodavatelů (zejména rozsáhlý a dlouhodobý výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny nedbalostí Poskytovatele anebo byly způsobeny neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu Služby. Ustanovení § 2924 ani 2936 NOZ se vzhledem k povaze poskytovaných Služeb ve vztahu mezi Poskytovatelem a Zákazníkem nepoužijí.
  • Odpovědnost Poskytovatele za škodu při poskytování Služeb není rovněž dána:
   1. nesplnil-li Zákazník povinnosti stanovené OOP, ZP nebo jinými ustanoveními Smlouvy (např. škoda vzniklá Zákazníkovi v důsledku pozastavení Služby postupem dle čl. 4.2. OOP);
   2. při využití nebo zneužití Služeb třetími osobami nezákonným způsobem např. v případě využití slabých míst či chyb (o kterých Poskytovatel nemohl ani při vynaložení řádné péče vědět), které se mohou vyskytovat ve Službách nebo zařízeních Poskytovatele dodaných třetími stranami, na kterém jsou Služby provozovány;
   3. v případě, že Zákazníkovi v souvislosti s čerpáním Služeb vznikne povinnost hradit třetí osobě jakékoli přímé či nepřímé škody, odškodné, smluvní pokutu, odbytné, platbu za ukončení smlouvy nebo jinou platbu mající obdobnou povahu, a to i v případě, že byl Poskytovatel na tuto možnost upozorněn;
   4. u závad a škod vzniklých v důsledku nesprávné obsluhy Služby ze strany Zákazníka nebo v důsledku nedodržení bezpečnostních standardů obvyklých při provozu Internetu.
  • Zákazník dále  bere  na  vědomí,  že  Poskytovatel  nenese  odpovědnost  za funkčnost datové sítě Zákazníka, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Zákazníka, za stav programového vybavení Zákazníka a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Zákazníka.
  • Poskytovatel rovněž neodpovídá za škody způsobené nesprávným nastavením Služby nebo jakýchkoliv parametrů Služby, které byly provedeny Zákazníkem nebo třetí osobou v rozhraní uživatelského účtu Zákazníka.
  • Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Zákazníkem.
  • Zákazník bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní jednání Zákazníka v  souvislosti  s  porušením  autorských  práv,  práv  k  ochranným známkám, užitným a průmyslovým vzorům, patentům, know-how, obchodnímu tajemství, obchodní firmě nebo jakémukoliv jinému právu duševního vlastnictví či právu na ochranu osobnosti a dobré pověsti právnické osoby. Poskytovatel rovněž neodpovídá za případné nekalosoutěžní jednání Zákazníka.
  • Služby jsou určeny výhradně pro jejich užití Zákazníkem. Zákazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele umožnit jejich užití třetím osobám. V případě, že Zákazník poruší tuto povinnost a třetí osoba způsobí Poskytovateli škodu,  zavazuje  se  Zákazník  tuto  škodu  Poskytovateli  v plném rozsahu nahradit.
  • Zákazník bere na vědomí, že veškeré analýzy a modelové kalkulace, které jsou součástí služeb Poskytovatele, slouží pouze pro informaci a Poskytovatel neručí za případné rozdíly v konečných smlouvách se třetími stranami, uzavřených na základě informací a doporučení ze služeb Poskytovatele.

 

 1. Reklamace
  • Zákazník je   povinen   oznámit   Poskytovateli   omezení   nebo   přerušení poskytování Služeb nebo jiné závady na straně Poskytovatele neprodleně po jejich zjištění. Zákazník může výpadek Služeb ohlásit telefonicky nebo e-mailem prostřednictvím zákaznické podpory Poskytovatele. Bližší informace jsou dostupné na Webových stránkách poskytovatele.
  • Náklady na  odstranění  závad  nese  Poskytovatel,  s  výjimkou  případů,  kdy závadu  způsobil  Zákazník  sám  porušením  svých  smluvních  povinností,  nebo k závadě  došlo  z jiných  důvodů  na  straně  Zákazníka.  V  takovém  případě  je Zákazník povinen uhradit Poskytovateli náklady na odstranění závady dle aktuálního ceníku Poskytovatele.
  • Poskytovatel se zavazuje vyřídit reklamace (odstranit závady na své straně, pokud znemožňují Zákazníkovi využívat objednané Služby) v přiměřené lhůtě dle jejich složitosti a technické nebo administrativní náročnosti. Lhůta pro vyřízení reklamace dle  tohoto  článku  OOP se  neuplatní  u  Služeb,  které  Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi bezúplatně.
  • V případě nesprávně vystaveného daňového dokladu je Zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat a daňový doklad vrátit do 7 dnů ode dne doručení příslušného dokladu, jinak toto právo zaniká. Vrácení daňového dokladu však nemá odkladný účinek a Zákazník je povinen zaplatit účtovanou cenu v plné výši do termínu splatnosti. Na základě kladně vyřízené reklamace má Zákazník právo na vrácení případného přeplatku nebo na snížení ceny.

 

 

 1. Doručování
  • Není-li v konkrétním   případě   mezi   stranami   sjednáno   jinak,   veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně ve smyslu čl. 1.8. OOP, a to e-mailem, do datové schránky, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi může být doručováno také prostřednictvím uživatelského účtu, pokud to povaha Služby umožňuje. V případě doručování elektronickou poštou je Zákazníkovi doručováno na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Smluvní strany se dohodly, že zpráva je mezi nimi doručena:
   1. v případě   doručování   elektronickou   poštou   nebo   do   datové   schránky okamžikem přijetí zprávy na server příchozí pošty nebo do datové schránky;
   2. v případě   doručování   prostřednictvím   uživatelského   účtu   Zákazníka uplynutím lhůty 10  (deseti)  dnů  od  vložení  zprávy do  uživatelského  účtu Zákazníka;
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem; odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít; nebo uplynutím lhůty 10 (deseti) dnů od uložení zásilky a zanechání výzvy adresátovi k   převzetí   uložené   zásilky,   dojde-li   k   uložení   zásilky   u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 1. Ustanovení o ochraně spotřebitele
  • Ustanovení článku 10.2. – 10.6. OOP se uplatní pouze v tom případě, je-li Zákazník spotřebitelem. Spotřebitelem je ve smyslu ust. § 419 NOZ každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  • Poskytovatel informuje Zákazníka o tom, že:
   1. Smlouva včetně OOP a ZP je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná;
   2. Informace o  jednotlivých  technických  krocích  vedoucích  k uzavření;
   3. Smlouvy jsou patrné z těchto OOP, kde je proces srozumitelně popsán;
   4. Smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce;
   5. Zákazník nese samostatně své vlastní náklady na užití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy;
   6. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 písm. e) NOZ.
   7. Případné spory a stížnosti mezi Poskytovatelem a Zákazníkem vyplývající z uzavřené Smlouvy  je  možnost  řešit  také  mimosoudně,  například  za využití systému ADR dle „Pravidel řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“. Se stížností se může kupující obrátit na kompetentní orgán, zejména na Českou obchodní inspekci.
  • Zákazník prohlašuje, že mu bylo před uzavřením Smlouvy Poskytovatelem umožněno zkontrolovat vstupní údaje a tyto měnit až do okamžiku zadání objednávky ve smyslu § 1826 odst. 3 NOZ.
  • Zákazník výslovně  souhlasí  s tím,  aby  Poskytovatel  začal  s poskytováním Služeb již ve lhůtě podle ustanovení čl. 10.5. OOP.
  • Zákazník má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Zákazník však není oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud lze s ohledem na povahu Služby považovat Zákazníkovi poskytnutou Službu za již splněnou ze strany Poskytovatele.
  • Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy podle předchozího článku, přičemž Poskytovatel již  začal  s poskytováním  Služeb  dle  čl.  4.  OOP,  je  Zákazník povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce Poskytovatele a Zákazníka. Převod práv a povinností Zákazníka ze smlouvy na třetí osoby je však možný pod sankcí neplatnosti smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Poskytovatele.
  • Vztahy neupravené výslovně touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Zákazník souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v průběhu poskytování Služeb změnit  své  OOP,  ZP,  ceník  služby  nebo  jiné  podmínky  poskytování Služby.   Změnu   oznámí   Poskytovatel   Zákazníkovi   písemně.   Nesouhlasí-li Zákazník s provedenou změnou, je oprávněn vypovědět Smlouvu do třiceti (30) dnů od okamžiku oznámení předmětných změn Zákazníkovi. V případě, že Zákazník  nedoručí  Poskytovateli  do  30  dnů  od  oznámení  změny  výpověď Smlouvy z důvodu neakceptace změn, považuje se toto za souhlas Zákazníka s novým  zněním  OOP,  ZP,  ceníku  služeb,  nebo  jiných  podmínek  poskytování Služeb. Změny a doplňky Smlouvy mezi Zákazníkem a Poskytovatelem vyžadují písemnou formu.
  • Je-li některé ustanovení OOP, ZP nebo jiných smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  • Pokud vztah  související  s užitím  Služby  zákazníkem  nebo  právní  vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že tento vztah se bude řídit českým právem. Příslušný k projednání případného sporu bude rozhodčí soud určený v čl. 11.6. OOP.
  • Poskytovatel a Zákazník prohlašují, že případné vzájemné spory budou přednostně řešeny vzájemným jednáním za účelem dosažení smíru. Nebude-li dohoda stran možná, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

V Brně dne 08. 11. 2017                                                                      Infineo Consulting s.r.o.